วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

การเพาะเห็ดฟาง


การเพาะเห็ดฟาง โดยใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน
ทะลาย เปล่าปาล์มน้ำมันปกติจะเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีอยู่มากมายในภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กระบี่ และสงขลา จากการที่พบว่าทะลายปาล์มน้ำมันนั้น สามารถนำมาเพาะเห็ดฟางได้อย่างได้ผลดียิ่ง ทำให้เกษตรกรในแถบจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมีความตื่นตัว และหันมาทำการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน เป็นอาชีพเสริมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งใช้พื้นที่สวนยางพาราเป็นแปลงเพาะเห็ดฟางดังกล่าว จะมีรายได้ ซึ่งเป็นรายได้เสริมครัวเรือนละประมาณ 2,500 - 4,500 บาท / เดือน และทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันนั้น แต่เดิมเกษตรกรมักจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนปาล์ม หรือผักและไม้ผลชนิดต่างๆ ได้อีก แต่ถ้าเอามาเพาะเห็ดเสียก่อนนอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้ทะลายปาล์มสลายตัวเป็นปุ๋ยเร็วยิ่งขึ้

ไม่มีความคิดเห็น: